privacy verklaring

JASZ Ontwerp | Bouwadvies, gevestigd onder Hillestraat 82, 3072 JN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Hillestraat 82, 3072 JN Rotterdam, +31 (0)6 225 22 113, www.jaszworks.com, info@jaszworks.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
JASZ Ontwerp | Bouwadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:
(Zakelijke) NAW gegevens – Voor- en achternaam – Geslacht – Functie – Telefoonnummer – E-mailadres

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
Wij versturen jaarlijks via de e-mail een nieuwjaarsgroet. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres en, uw bedrijfsnaam en voor- en achternaam. Uw persoonsgegevens worden door JASZ Ontwerp | Bouwadvies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– waarin het e-mailadres in gebruik is tot uiterlijk de opheffing van
ASZ Ontwerp|Bouwadvies.

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
–  om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
–  om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
–  om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
–  om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten
(bijvoorbeeld via e-mail, uitnodigingen voor evenementen en nieuwsbrieven).

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt JASZ Ontwerp | Bouwadvies geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van JASZ Ontwerp | Bouwadvies tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JASZ Ontwerp | Bouwadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
JASZ Ontwerp | Bouwadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
JASZ Ontwerp | Bouwadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en Google Analytics
De website van JASZ Ontwerp | Bouwadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst website analyse gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op de site te zien is. Deze gegevens worden door
JASZ Ontwerp|Bouwadvies niet aan derden verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JASZ Ontwerp | Bouwadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jaszworks.com.

Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JASZ Ontwerp | Bouwadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jaszworks.com.

Contact:

Hillestraat 82

3072 JN Rotterdam

Tel: +31 (0)6 225 22 113

info@jaszworks.com